50

گزارش گمراه کننده


گزارش گمراه کننده

اشاره: "مرکز آمار ایران گزارشی با عنوان " وضعیت دخل و خرج خانوارها/ دخل خانوارهای شهری کفاف هزینه‌ها را داد" تهیه و منتشر کرده است. خبرنامه آن را  به نقل از خبرگزاری مهر و برای آگاهی وداوری جوانندگان به عنوان گزارش ویژه مرداد ماه انتخاب و سخن این ماه نی یاذذاشتی کوتاه درباره آناست" 

با گشت و گذاری کوتاه در شهر تهران و  مشاهده استاندارد زندگی برقرار در این کلانشهر، ملاحظه می شود که استاندارد زندگی برقرار براساس قیمت های واقعی کالا وحدمات مورد عرضه، استانداردی تصنعی  است، زیرا به هیچ روی با متوسط  توان اقتصادی مردم خوانایی ندارد. استانداری که بدون درنظر گرفتن  یارانه های آشکار و پنهانی که پرداخت آنها به طور قطع غیرقابل دوام خواهد بود، و به طور کلی برقراری آنها ازآغاز تصمیمی غیراقتصادی و سامان برانداز بوده است، پایه واساس تهیه و ارائه گزارش مرکز آمار ایران درباه درآمد و هزینه خانوار های شهری و روستایی می باشد، گزارشی که برای آگاهی وداوری خوانندگان خبرنامه به عنوان گزارش ویژه ماه ارائه شده است .

لازم به یادآوریست که برخی یارانه های آشکار وپنهان مورد اشاره به طورنمونه عبارتند از : یارانه  های پنهان سوخت و انرژی که همچنان به قیمت قبل از اعمال آخرین کاهش قدرت خرید ریال به بالای ده هزارتومان عرضه می شود. قیمت هایی که یش از آن نیز با یارانه همراه بود . یا احیاء مجدد یارانه های کالاهای اساسی که بنا به اظهار رئیس سازمان برنامه و بودجه،برابر با 14ونیم میلیار دلاربرای پرداخت آن در نظر گرفته شده است ، یارانه های عامی که با اجرای طرح بهینه سازی یارانه ها، از لایحه های بودجه سالانه کل کشور  حذف شده بود . اما باپذیرش و اعمال کاهش قدرت خرید ریال به میزان  300 تا 400 درصد دولت مجددا ضمن حفظ یارانه های 45000 تومانی که تا حدودی و نه صددرصد،آن هم به صورت عام پرداخت می شود تخصیص رقمی برابر رقم مورد اشاره در بالا را  برای کالاهای اساسی درلایحه بودجه سالانه کل کشور، اعلام کرد که البته روشن نیست اعتبارآن از کدامین منبع تامین خواهدشد.

هب هر روی، اکنون به دورازهرگونه تردید وبه خکم اصول ومبانی دانش اقتصاد سیاسی یادآور می شود که جفظ وادامه استاندارد تصنعی زنذگی موجود به ویژه در اندازه برقراردرکلانشهرها، همان گونه که بار ها به مناست های گوناگون مورد اشاره  قرارگرفته است، نه تنها غیرمقدور است بلکه هراقدامی دراین مسیر زیان زیان بخش،فسادبرانگیزوسامان برانداز است..

ازاین رو سرپوش نهادن بر ناتوانی اداره امور اقتصادی کشورباتوسل به آثار و پیامدهای ناشی از اعمال تحریم ها، پذیرفتنی نیست.

بنابراین ، به فرض بر قرار ماندن تحریم ها یا لغوتحریم ها دیگر امکان مایه خوری که در هرحال منجر به ورشکستگی خواهدشد وجود نخواهد داشت، لذا ازآنجا که حفظ استاندارد تصنعی زندگی موجود در شهرها از توان  اقتصادی مردم خارج است ، ولذا مستلزم پرداخت هرچه بیشتر یارانه، که امکان پذیر نخواهدبود، در این صورت در وضعیتی قرارخواهیم داشت که منابع مالی مورد نیاز را برای مدتی باید با کار مضاعف وارفاه کمتر و تولید کالا وخدمات ومالیات بیشر تامین کنیم.بنابراین تردید نیست که تشدید تولید به ویژه کالاهای دارای مزیت نسبی و مورد نیاز داخل و خارج، برقراری انواع مالیات ازجمله مالیات بر ثروت وانواع مالیات بر درآمدهای اتفاقی، حذف کلیه هزینه های زائد بایستی راس برنامه های اجرایی/اقتصادی دولت قرارگیرد .واین جز با برخورد صادقانه با مسائل ومشکلات ودرجریان قراردادن مردم، آنهم در نظام اقتصاد آزاد  نه مقدور است ونه مورد توصیه.

تهیه وارائه گزارش های این چنینی نه تنها داروی درمان گرفتاری ها نیست ، بلکه گمراه کننده ومشکل آفرین است . حفظ و ادامه استاندارد تصنعی زندگی برقرار به ویژه در کلانشهرها نه مقدور است ونه حتی با برطرف شدن تحریم ها میسر و مورد توصیه .شگوفایی اقتصادی وبی نیازشدن از توسل به انواع یارانه ها تنها وتنها در گروی کار مضاعف و کاهش رفاه و به بیان روشتر بهبود تولید است.