آئين نامه چگونگي تشكيل واداره كميسيون هاي تخصصي اتاق ايران وانگليس

 

در اجراي بند (8) ماده 23 اساسنامه اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن ايران وانگليس مصوب جلسه مورخ 11/8/1377 هيات مديره، كميسيون هاي تخصصي اتاق به عنوان بازوان مطالعاتی هیات مدیره و براساس وظایف محول، با عضويت اعضاء داوطلب و مورد تائيد هيئت مديره به شرح در پی تشكيل واداره خواهند شد.

ماده (1)- وظیفه کمیسیون های اتاق اعم از کمیسیون های مطالعاتی، مشورتی و یا کمیسیون های اجرایی مانند کمیسیون عضویت، فهرست وار به شرح در پی می باشد:

1- مطالعه و بررسی و اظهارنظر درمورد لوایح و پرسش های واصله از داخل و خارج اتاق مع الواسطه دبیرخانه اتاق.

2- مطالعه و بررسی و اظهار نظر درباره پیشنهادهای اعضاء کمیسیون در زمینه مسائل و مشکلات و امکانات و برنامه های موجود در هریک از بخش های کاری اعضاء.

3- تبادل اخبار اقتصادی روز به ویژه درباره مسائل و برنامه های اقتصادی جاری بین ایران و انگلیس و ارائه پیشنهاد.

4- بررسی زمینه و مسائل گوناگون مربوط به کمیسیون و ارائه گزارش به کمیسیون به منظور اخذ تصمیم و تدارک برگزاری همایش های لازم، اعزام هیات به خارج، دعوت از شرکت های خارجی مع الواسطه اتاق انگلیس و ایران و پذیرش هیات های وارد به ایران و ملاقات و مذاکره با آنان و ارائه خدمات مورد نیاز آنان.

5- تدوین نتایج بررسی ها جهت ارائه به هیات رئیسه.

ماده (2)- كميسيون های تخصصي اتاق از تركيب حداقل 7 عضو داوطلب از بين اعضاء براي مدت سه سال(1) و عضـويت  حداكثر دو كميسيون به عنوان عضواصلي تشكيل مي شود.

ماده (3)- كليه كميسيون ها با دعوت رئيس یا نایب رئیس و دبیرکل اتاق اولين جلسه خود را تشكيل و رئيس، نایب رئيس و دبیر كميسيون را بنابه پیشنهاد رئیس یا نایب رئیس و دبیرکل حاضر در جلسه، بـا راي اكثريت نسبي حاضرين براي مدت سه سال انتخاب خواهند كرد.

تبصره (1)- كميسيون عضويت به عنوان يكي از واحدهاي اجرايي دبيرخانه اتاق منحصراً متشكل از دو نفـــــر از اعضاء هيئت مديره اعم از اصلی و یا علی البدل و دبيركل اتاق خواهد بود كه از سوي هيئت مديره انتخاب و منصــوب  خـواهنــد شد.

تبصره (2)- درصورت فوت، استعفاء ويا هردليل ديگري كه منجر به كنار رفتن رئيس يــا نائب رئيس هـريـك از كميسيون ها گردد، كميسيون دراولين جلسه بعد از وقوع رویداد جانشين آنها را طبق روال انتخاب خواهد كرد.

تبصره (3)- امورمربوط براي ايجاد هماهنگي در برقراري جلسه ها و رسيدگي   به طرح ها و پيشنهاد هاي ارجـاعــي به كميسيون ها، در دبيرخانه اتاق مستقر خواهد بود.

ماده (4)- هريك از كميسيون ها حداقل يك بار در ماه تشكيل جلسه خواهند داد و درصورت لزوم بنا بـه دعــوت رئيس يا درخواست 5 نفر از اعضاء مي تواند بيش از يك بار درماه تشكيل جلسه دهد.

تبصره (1)- جلسه های كميسيون ها با حضور حداقل 5 نفر از اعضاء و حضور حتمي رئيس يا نـائب رئيس كميسـيون رسميت می یابد.

تبصره (2)- كليه اعضاء هيئت مديره اتاق در صورت تمايل مي توانند بــدون بـرخـوردار بــودن از حـق راي در جلسه های كميسيون ها شركت كنند.

تبصره (3)- رئيس يا نائب رئيس كميسيون ها مي توانند در صورت لزوم از افراد غير عضو به ويژه كارشناسان براي ارائه نظرات كارشناسي و يا اطلاعات با اطلاع قبلي اعضاء راساً و يـا بـراساس درخواست يـكي از اعضاء و تصويب كميسيون دعوت به عمل آورند.

تبصره (4)- چنانچه هريك از اعضاي كميسيون دو جلسه متوالي ويا سه جلسه‌ي متناوب طي يك سال بدون عذرموجه و موافقت قبلي و مكتوب رئيس كميسيون درجلسات شركت ننمايند مستعفي شناخت مي‌شونـد. در صورتيكه با وقوع چنين رويدادي، تعداد اعضاء به كمتر از 7 نفر تقليل يابد رئيس كميسيون موظف است مراتب را از طريق دبيرخانه اتاق به رئيس اتاق منعكس كند تا اينكه ايشان با طرح مــوضـوع در نخستين جلسه گردهمائي اعضاء، یا فراخوان جانشين داوطلب براي فرد يا افراد مزبور تعيين نماید.

ماده (5)- اخذ تصميم در جلسه های كميسيون ها با راي موافق اكثريت (نصف به اضافه يك) حاضرين درجلسـه به شرط اينكه از چهار راي موافق كمتر نباشد معتبر خواهد بود.

تبصره (1)- درصورت ضرورت پيشنهاد تصميم های متخذه به قواي سه گانه، مورد بايستي پس از تــائيـــد هيئت مديره ازطریق دبیرخانه به مراجع مربوط ارسال گردد.

ماده (6)- هيئت مديره اتاق رسيدگي به طرح ها و پيشنهاداتي را كه دريافت مي نمايد، علاوه بر لوايح و طرح هايي كه در دولت ومجلس مطرح مي شود و با وظائـف اتـاق ارتبـاط پيـدا مـي كنــد و بــراي اظهــار نظــر بــه كميسيون هاي مربوط ارجاع مي شود در صورت مفيد و قابل رسيدگي بودن بـه كميسيـون مــربــوط ارجاع خواهد داد.

تبصره (1)- درصورتي كه كميسيون اخذ تصميم درباره طرح يا پيشنهاد واصله را منوط بـه بررسي كارشناسي بداند، مورد را براي بررسي برای دبیرکل اتاق ارسال خواهد کرد تا در دبیرخانه اتاق مورد بررسی قرار گیرد، دبیرخانه درصورت برخوردار بودن از توان كارشنـاسـي لازم راسـاً مـورد را بررسي و اظهار نظر خواهد كرد. درغير اين صورت بـراي بهــره‌گيــري از تــوان كارشنــاسـي مشاوران خارج از اتاق با تائيد رئيس اتاق به صورت خـريد خـدمت اقـدام ونتيجـه را بــه كميسيون ارسال خواهد كرد.

تبصره (2)- كميسيون پس از بررسي نتيجه بررسی ها درصورت لزوم نظرات خود را درمورد اجراء كتباً به رئيس اتاق منعكس خواهد كرد.

تبصره (3)- آئين نامه ها و دستورالعمل هايي كه از اتاق ايران و دستگاه هاي اجـرائـي بـه دبيرخانـه اتـاق واصـل مي شود، بايستي براي اطلاع و اظهار نظر در اختيار كميسيون ها قرار گيرد.

ماده (7)- براي برخورد آراء و عقايد و ايجاد هماهنگي ميان كميسيون هاي تخصصي مذكور هـرشش مـاه يكبـار كميسيون مشتركي متشكل از رؤسا و نواب رؤساي كميسيـون هـاي تخصصـي اتـاق بـه ريـاست رئيس یا نایب رئيس اول اتاق تشكيل خواهد شد.

تبصره (1)- درصورتيكه خارج از ضابطه فوق نياز به تشكيل كميسيون مشترك باشد بنـا بـه دعـوت رئيس اتاق كميسيون مشترك تشكيل جلسه خواهد داد.

ماده (8)- آئين نامه موضوعي (‌وظائف) هريك از كميسيون ها بايستي توسط همان كميسيـون و براساس وظایف مورد اشاره کمیسیون ها در بالا تهيـه و پـس از تـائيد هيئت مديره قابل اجراء خواهد بود.

ماده (9)- حذف و يا ايجاد هر كميسيون جديد بنا به پيشنهاد رابط كميسيون با هيات مديره و تصويب هيات مديره خواهد بود.

ماده (10)- امور کلیه کمیسیون ها زیر نظر یکی از اعضاء هیات رئیسه متمرکز خواهد بود.

ماده (11)- اين آئين نامه در یازده ماده وسيزده تبصره در تاريخ شنبه چهارم آبانماه يكهزار و سيصد و هفتاد و هشت  به تصويب هيئت رئيسه اتاق ايران وانگليس رسيد. 

(1)با توجه به افزایش مدت ماموریت هیات مدیره از دو به سه سال، مدت مدیریت هیات رئیسه کمیسیون ها نیز از دوسال به سه سال افزایش می یابد.