جلسه گردهمایی آزاد اعضا، مورخ 28.03.1398، ساعت 14:00، سالن طبقه اول اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران